[advice_text_block font_weight=”500″ font_size=”20px” line_height=”1.8″ css=”.vc_custom_1536640902530{margin-bottom: 36px !important;}”]فناد پارک ؛ پارک فن آوری نوآوری البرز دانش

محل مرکز در زمینی به وسعت سه هزار متر مربع (عرصه) و در ساختمانی به زیر بنای یک هزار متر مربع[/advice_text_block][advice_text_block font_size=”18px” line_height=”1.89″]سرمایه گذار: شرکت مهندسی البرز نقش جهان

[شرکت مهندسی البرز نقش جهان به دلیل سابقه انجام پروژه های اجرایی و سرمایه گذاری مشترک با دیگر شرکت ها و موسسات خصوصی علاوه بر اینکه امکـان بهره مندی از ظرفیت های مالی و اعتباری شبکه ای از سرمایه گذاران بالقوه را دارا می باشد می تواند از آن در جهت تسهیلگری و تقویت اکوسیستمی پیشرو در زمینه نوآوری و خلق کسب و کارهای نو در صنعت راه و ساختمان بهره گیرد][/advice_text_block]

[advice_space landscape_mobile_space=”30″ mobile_space=”30″]
[advice_heading tag=”h2″ text_align=”center” title=”مزیت های کلیدی”]
[advice_icon_box i_type=”materialdesignicons” i_icon_materialdesignicons=”mdi mdi-call-merge” title=”تکنولوژی روز” text=”بهره مندی از زیرساخت های موجود در پروژه های کلان شرکت برای ورود محصولات یا خدمات نو و بکارگیری به روزترین تجهیــزات و تکنولوژی ها در زمینه صنعت ساختمان ، انرژی های نو و … “][advice_space large_desktop_space=”30″ desktop_space=”30″ tablet_space=”30″ landscape_mobile_space=”30″ mobile_space=”30”]
[advice_icon_box i_type=”materialdesignicons” icon_line=”” i_icon_materialdesignicons=”mdi mdi-auto-fix” title=”بازار بالقوه” text=”امکان استفاده از محصولات تولیدی تیم های مستقر در پروژه های شرکت (بازار بالقوه) برای اعتمادسازی مشتریان”][advice_space large_desktop_space=”30″ desktop_space=”30″ tablet_space=”30″ landscape_mobile_space=”30″ mobile_space=”30″]
[advice_icon_box i_type=”materialdesignicons” icon_line=”” i_icon_materialdesignicons=”mdi mdi-airballoon” title=”دسترسی آسان” text=”امکان دسترسی و تعــامل با شبکـه ای از سـرمایه گـذاران”][advice_space large_desktop_space=”30″ desktop_space=”30″ tablet_space=”30″ landscape_mobile_space=”30″ mobile_space=”30″]
[advice_timeline data=”%5B%7B%22time%22%3A%221380%22%2C%22event%22%3A%22%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%22%2C%22img_id%22%3A%221908%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%201380%20%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85%22%2C%22desc%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%201380%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20.%22%7D%2C%7B%22time%22%3A%221385%22%2C%22event%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A8%22%2C%22img_id%22%3A%221946%22%2C%22title%22%3A%221385%20%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A8%22%2C%22desc%22%3A%22%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A8%20%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%205%20%D8%A8%D8%B1%D8%AC%2018%20%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%AA%208000%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D9%88%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA%20%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%DB%8C%2050000%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9(%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%81%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%20%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20)%22%7D%2C%7B%22time%22%3A%221390%22%2C%22event%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%82%22%2C%22img_id%22%3A%221906%22%2C%22title%22%3A%221390%20%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%82%22%2C%22desc%22%3A%22%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%82%20%E2%80%93%20%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%206%20%D8%A8%D8%B1%D8%AC%2017%20%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%AA%2015000%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D9%88%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA%20%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%20%D8%A8%D8%B1%2080000%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20(%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%81%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%B7%D8%AD%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%81%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8%20%D9%85%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF.)%22%7D%2C%7B%22time%22%3A%221392%22%2C%22event%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%22%2C%22img_id%22%3A%221918%22%2C%22title%22%3A%221392%20%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%22%2C%22desc%22%3A%22%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%E2%80%93%20%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%206%20%D8%A8%D8%B1%D8%AC%2018%20%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%AA%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8%DB%8C%2016000%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D9%88%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA%20%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%20%D8%A8%D8%B1%2080000%20%20%20%20%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9(%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%81%20%D8%A8%D9%87%20%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8%20%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%B7%D8%AD%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20.)%20%22%7D%2C%7B%22time%22%3A%221397%22%2C%22event%22%3A%22%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%22%2C%22img_id%22%3A%221864%22%2C%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%20%D9%88%20%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%22%2C%22desc%22%3A%22%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%20%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87%5Cn%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D9%88%20%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%20%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%22%7D%5D” title=”فناد از کجا شروع شد” css=”.vc_custom_1537111572462{padding-top: 55px !important;}”]
[advice_heading tag=”h2″ text_align=”center” title=”مأموریت های اصلی شتاب دهنده فناد” css=”.vc_custom_1537111651759{margin-bottom: 49px !important;}”]
[advice_icon_box i_type=”materialdesignicons” i_icon_materialdesignicons=”mdi mdi-earth” title=”تیم سازی” text=”تیم سازی برای بهره مندی از فرصت های موجود و یا رفع نیازهای فناورانه”][advice_icon_box i_type=”materialdesignicons” i_icon_materialdesignicons=”mdi mdi-earth” title=”کانال های ارتباطی” text=”ایجاد کانال های ارتباطی هدفمند برای تیم های نوپا با اشخاص حقیقی(متخصصین و خبرگان) و حقوقی( شرکت های موفق و معنون)”][advice_space large_desktop_space=”30″ desktop_space=”30″ tablet_space=”30″ landscape_mobile_space=”30″ mobile_space=”30″][advice_space large_desktop_space=”30″ desktop_space=”30″ tablet_space=”30″ landscape_mobile_space=”30″ mobile_space=”30″]
[advice_icon_box i_type=”materialdesignicons” i_icon_materialdesignicons=”mdi mdi-webhook” title=”سرمایه گذاری و سرمایه پذیری” text=”ایجاد بسترهای مالی و حقوقی برای سرمایه گذاری و سرمــایه پذیری”][advice_icon_box i_type=”materialdesignicons” i_icon_materialdesignicons=”mdi mdi-webhook” title=”تجاری سازی” text=”تسهیل تجاری سازی محصـولات دانش بنیان”][advice_icon_box i_type=”materialdesignicons” i_icon_materialdesignicons=”mdi mdi-webhook” title=”شبکه سازی” text=”شبکه سازی نوآوری و فناوری”][advice_space large_desktop_space=”30″ desktop_space=”30″ tablet_space=”30″ landscape_mobile_space=”30″ mobile_space=”30″]
[advice_icon_box i_type=”materialdesignicons” i_icon_materialdesignicons=”mdi mdi-book-open-page-variant” title=”شناسایی” text=”شناسایی و شتابدهی به تیم های تجاری و استارت آپی”][advice_icon_box i_type=”materialdesignicons” i_icon_materialdesignicons=”mdi mdi-book-open-page-variant” title=”حمایت” text=”تأمین سرمایه نقدی و اعتباری تیم هـای نوپا”][advice_space large_desktop_space=”30″ desktop_space=”30″ tablet_space=”30″ landscape_mobile_space=”30″ mobile_space=”30″]